MALUSZEK

Postawa prawna

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA MALUSZEK

Żłobek i Przedszkole Maluszek
Magdalena Niewczas
Ul. 17 Stycznia 9
05-500 Piaseczno

Właściciel i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Maluszek – Magdalena Niewczas
Żłobek Maluszek posiada wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 06.08.2013, pod numerem 3/Ż/2013.
Podstawa prawna działania: USTAWA o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.)
Przedszkole Maluszek posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Gminy Piaseczno z dnia 30.09.2013, pod numerem 102/NPP/2013.

Podstawa prawna działania:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 poz. 356, Załącznik nr. 1.
Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych